Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Όλα τα σημεία - κλειδιά για τα νέα μέτρα στήριξης των πληττόμενων

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Όλα τα σημεία - κλειδιά για τα νέα μέτρα στήριξης των πληττόμενων

Σε εφαρμογή θα τεθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και ιδίως των πληττόμενων.

Ο λόγος για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, π.χ. σε μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης (για τον Ιανουάριο του 2022), τις μονομερείς δηλώσεις καλλιτεχνών (Ιανουάριος 2022), τον μηχανισμό "ΣΥΝ-Εργασία" (για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2022), την επιδότηση εισφορών για πρόσληψη ανέργων, την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης για πρόσληψη ανέργων χωρίς προϋπηρεσία και την τηλεργασία μέχρι και στο 50%.

Σημειώνεται ότι η παράταση της "Συν-Εργασίας" και τα προγράμματα επιδότησης πρόσληψης ανέργων ("πρώτο ένσημο", επιχορήγηση εισφορών) έχουν ήδη ψηφισθεί και, από αυτήν την άποψη, σαν αμιγώς νέα μέτρα πρέπει να λογαριάζονται οι αναστολές συμβάσεων, οι μονομερείς δηλώσεις και η τηλεργασία στο 50%.

Το μέτρο της "Συν-Εργασίας" αφορά αποκλειστικά τους ήδη εργαζόμενους σε όσες επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% στην περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021 (ανεξάρτητα αν είχαν υπαχθεί στους πληττόμενους κλάδους ή όχι).

Τα προγράμματα επιδότησης προσλήψεων ("πρώτο ένσημο", κάλυψη εισφορών) αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, πληττόμενες ή μη, με μείωση τζίρου ή όχι.

Οι αναστολές συμβάσεων και οι μονομερείς δηλώσεις αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή μέρος της εστίασης και τους καλλιτέχνες αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά τα μέτρα στήριξης έχουν ως εξής:

Αναστολές συμβάσεων εργασίας

Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) για τον Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης κ.α.).

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προαναγγέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη” από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.00.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται στα 534 ευρώ/μήνα.

Μονομερείς δηλώσεις

Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται στα 534 ευρώ/μήνα.

"ΣΥΝ-Εργασία"

Επεκτείνεται το Πρόγραμμα "Συν-Εργασία" (που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας) έως και την 31η Μαρτίου 2022, για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021.

Ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσης εργασίας.

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, το 60% της αμοιβής του καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όσο ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στη "Συν-Εργασία", δεν επιτρέπεται να απολυθεί.

Επιδότηση εισφορών

Το πρόγραμμα επιδότησης εισφορών ισχύει από φέτος για 100.000 ανέργους, αλλά η κυβέρνηση πέρασε διάταξη που προβλέπει επέκταση του σε άλλους 50.000 ανέργους από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Το πρόγραμμα αυτό είναι "ανοιχτό”, δηλαδή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου.

Προβλέπει επιδότηση του 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για 6 μήνες.

Πιο αναλυτικά, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης εισφορών με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

-να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

-να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ' αυτού οι επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Συν-Εργασία".

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ απο-στάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

"Πρώτο ένσημο”

Το "πρώτο ένσημο” θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022. Προβλέπει καταβολή 600 ευρώ στον εργοδότη για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης και 600 ευρώ στον άνεργο ηλικίας 18-29 ετών ( σαν "επιμίσθιο”, δηλαδή επιπλέον της αμοιβής του για την εργασία του). Η επιδότηση αφορά ένα 6μηνο.

Το "πρώτο ένσημο” θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου κονδυλίου.

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση πρέπει να είναι φορολογικά -ασφαλιστικά ενήμερη, ενώ θα πρέπει να διατηρήσει το ίδιο πλήθος εργαζομένων για όσο διαρκεί η επιδότηση της.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιοποίησε προχθες το Υπουργείο Εργασίας https://www.capital.gr/oikonomia/3605009/pos-tha-leitourgisei-to-neo-programma-gia-tin-entaxi-ton-neon-stin-agora-ergasias-gia-proti-fora κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:

α) Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

β) Το "Πρώτο Ένσημο" αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος..

γ) Εάν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (η μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Οι νέοι που εντάσσονται στο "Πρώτο Ένσημο" δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Συν-Εργασία" και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το "Πρώτο Ένσημο" είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης για το πρόγραμμα) για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Ο έλεγχος για την συμμόρφωση με την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη", μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και του e-ΕΦΚΑ. Εάν συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Η επιχείρηση όμως μπορεί να κάνει αίτηση για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο "Πρώτο Ένσημο" και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, η επιχείρηση, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Πρόκειται για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ολοκληρώθηκε προ ημερών και "ανοίγει" εκ νέου στις 1/1/2022, με την προσθήκη 50.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως έχει προαναγγελθεί.

Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης της παρούσας, η επιχείρηση επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Υπογραμμίζεται ότι ισχύει η ρήτρα της διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται τέλος ότι ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με βάση το "Πρώτο Ένσημο" καλύπτει μέρος του αριθμού των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που προβλέπονται από την επέκταση του ανοιχτού προγράμματος των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας κατά 50.000 θέσεις . Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Τηλεργασία

Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), εφαρμόζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας έως και το 50% των εργαζομένων τους.

Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας προαναγγέλλεται στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη”.

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ισχύσουν αυτά που ίσχυαν σε προηγούμενες περιόδους εφαρμογής του.

Πηγή: capital.gr


Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

BIOHELLAS ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.