Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Ένα - ένα τα βήματα της προετοιμασίας για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που δέχεται 5ετία ΟΣΔΕ χωρίς θητεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Ένα - ένα τα βήματα της προετοιμασίας για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που δέχεται 5ετία ΟΣΔΕ χωρίς θητεία

Με σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τη διαβούλευση εκδόθηκε η προδηµοσίευση των Νέων Αγροτών για πριµ εγκατάστασης 35.000-40.000 ευρώ, µε τις αρχές να ανοίγουν σηµαντικά το πεδίο εν δυνάµει δικαιούχων. Συγκεκριµένα:

Πρώτον προβλέπεται πως ακόµα και όσοι νεαροί υπέβαλλαν ΟΣ∆Ε την τελευταία 5ετία αν δεν ξεπέρασαν µε αυτές τις καλλιέργειες την Τυπική Απόδοση των 12.000 ευρώ σε ηπειρωτικά, Κρήτη, Έυβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά, µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης. Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα όσους δηλώνουν µη παραγωγικά δέντρα τα τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά θα δηλώσουν φέτος αγροτικό εισόδηµα. 

∆εύτερον, καταργήθηκε η παράγραφος περί υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας.

Τρίτον, ως κατώφλι ένταξης στο πρόγραµµα ορίστηκαν τα 12.000 ευρώ για ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και  Εύβοια, τα 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Τέταρτον, οι µελισσοκόµοι ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης εντάσσονται στο Μέτρο µε 109 κυψέλες και άνω.

Πέµπτον, µεγαλώνει περαιτέρω το παράθυρο ένταξης στο πρόγραµµα για όσους έχουν σύζυγο αγρότη/αγρότισσσα.

Σε κάθε περίπτωση ο νεαρός δεν θα πρέπει να έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης και επίσης να εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση ως αρχηγός κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Από την άλλη, την ώρα που χαλαρώνουν τα κριτήρια ένταξης, σφίγγουν οι όροι παραµονής στο πρόγραµµα καθώς: Πρώτον, αυξάνεται κατά 1 έτος και φτάνει τα 7-8 η δέσµευση παραµονής στο αγροτικό επάγγελµα και, δεύτερον, όλοι δεσµεύονται κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη ή ίση των 16.000 ευρώ . Το ποσό αυτό µειώνεται για τα νησιά.

 

Σε διαβούλευση τα κριτήρια µοριοδότησης

Με βάση ένταξης τους 45 πόντους βγήκε σε διαβούλευση ο πίνακας µοριοδότησης για την 3η πρόσκληση Νέων Αγροτών. Ο πίνακας αυτός έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς θα ορίσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τους τελικούς δικαιούχους από τους απορριπτόµενους του προγράµµατος, ειδικά εάν ξεπεράσουν οι αιτήσεις τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό. Με βάση τον πίνακα, ήδη 11 µόρια έχουν στην «τσέπη» τους όσοι θα δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε κυρίως εκτάσεις µε ελαιώνες, οινάµπελα, σιτηρά, οπωροκηπευτικά, οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι µελισσοκόµοι.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς του κλάδους είναι και κλάδοι προτεραιότητας σε κάποιες περιφέρειες και έτσι εν δυνάµει µπορεί µόνο και µόνο από το είδος της καλλιέργειας ή της εκτροφής, ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει 40 µόρια από το µέγιστο των 100. Ως εκ τούτου, η ένταξη θα παίξει κυρίως στην ιδιοκτησία των αγροτεµαχίων και την Τυπική Απόδοση, ενώ ένα πτυχίο από µία Γεωπονική σχολή βοηθά τα µέγιστα.

Τα βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Με την προδημοσίευση της προκήρυξης των Νέων Αγροτών και του αντίστοιχου πίνακα μοριοδότησης, το βάρος τώρα πέφτει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021 που από τις εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις εκτροφές τις οποίες θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος θα εξαρτηθεί η ένταξη του στο πριμ των 35.000-40.000 ευρώ. Η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο και το agronews.gr, παρουσιάζει έναν χρηστικό οδηγό ένταξης στο Μέτρο.


1. Κριτήρια ένταξης δικαιούχων και εκµεταλλεύσεων

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.
 3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.
 6. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 8. ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
 9. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών.
 10. ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.
 11. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 12. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
 13. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.


2. Τυπική απόδοση ένταξης

Το µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) βάσει της αίτησης ΟΣ∆Ε 2021 (έτος αναφοράς) πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

α) 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

β) 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

γ) 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

δ) λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική περιβαλλοντική συµβολή της µελισσοκοµίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συµφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτηµα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιµες οι εκµεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε τουλάχιστον 109 κυψέλες.

 

Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

Ποσό ενίσχυσης και προσαυξήσεις:

 Βασικό ποσό ενίσχυσης 35.000 ευρώ

 Συν 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσµό).

 Συν 2.500 ευρώ εφόσον η βασική κατεύθυνση είναι η πτηνοκτηνοτροφική.


∆εσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι

 1. Να υποβάλουν και να εκτελέσουν µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο µέτρο υποβάλλοντας αίτηµα ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ηµεροµηνία ένταξης.
 2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα µητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.
 3. Κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη ή ίση των:

α) 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. Συνεπώς, εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 16.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 13.333 5 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

β) 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

γ) 10.700 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Συνεπώς, εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

 1. Να υπαχθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 2. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, από το 2021 έως και τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.


Οι δικαιούχοι επίσης θα πρέπει:

 Από το επόµενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και για συνολικά τέσσερα έτη, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να µην υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, των 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 10.700 ευρώ για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 
Να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεµινάριο του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ.

 Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους.

 

Κριτήρια µοριοδότησης για ένταξη στο Μέτρο 6.1

Η βάση ένταξης στο πρόγραµµα είναι 45 µόρια. Τα κριτήρια µοριοδότησης είναι:

  Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης:

 ανώτερο ή ίσο µε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση): 8 µόρια.

 επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου): 4 µόρια

  Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

  Ετήσιο εισόδηµα: Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.

  Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 5 µόρια.

  Μόνιµη κατοικία: Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύµφωνα ή συνδυασµός αυτών: 5 µόρια.

  Μόνιµη κατοικία (πληθυσµός):

  Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 2.500 κατοίκους: 5 µόρια,

 Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους: 2,5 µόρια.

 Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 6 έως 12 µόρια

  Παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση)

  µικρότερη των 15.000 ευρώ: 5 µόρια.

  ίση µε 15.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ: 8 µόρια

  ίση ή µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ: 10 µόρια.

  Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) από 2 έως 5 µόρια.

  Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων: έως 12 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

  Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 7 µόρια.

  Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµεταλλεύσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) από 4,8 έως 6 µόρια.

  Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων: έως 17 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

Τι πρέπει να κάνω για να µπω στο Μέτρο;

Βήµα 1

Υποβολή ΟΣ∆Ε 2021 µε δήλωση της εκµετάλλευσης προς ένταξη στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών

Βήµα 2

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα.

Βήµα 3

Η πρόσκληση ανοίγει τον Σεπτέµβριο. Kάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία αίτηση στήριξης.

Βήµα 4

Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr/mis

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

λαμπρακη οε πομποδακησ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΛΙΝ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.